Európsky fond regionálneho rozvoja

Ochrana osobných údajov

 

Prehlásenie spoločnosti PREMY s.r.o. o zaobchádzaní s osobnými údajmi strán, s ktorými PREMY s.r.o.

spolupracuje - dodávateľov, odberateľov a taktiež návštevníkov webového sídla PREMY s.r.o. - www.premy.sk

 

Prevádzkovateľ  spoločnosť PREMY, s. r. o., Pod Skalkou 5321/10, IČO: 50 869 477, sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi dodávateľov, odberateľov a taktiež návštevníkov webového sídla  www.premy.sk.

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva osobné údaje na tieto účely:

Vypracovanie cenových ponúk, spracovanie objednávok, vystavovanie daňových dokladov a evidencie informácií spojených s predmetom spolupráce prevádzkovateľa a dodávateľa/odberateľa a návšetvníka webového sídla prevádzkovateľa (zákaznícka zóna)

v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, IP-adresa, prihlasovacie údaje, čas prihlásenia

Prevádzkovateľ týmto oznamuje osobe zastupujúcej dodávateľa , odberateľa a návštevníkovi webového sídla prevádzkovateľa, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje fyzickej osoby zastupujúcej odberateľa, dodávateľa alebo fyzickej osoby navštevujúcej webové sídlo prevádzkovateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo spolupráce prevádzkovateľa a dodávateľa / odberateľa a návštevníka webového sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít vyplývajúcich zo spolupráce prevádzkovateľa a dodávateľa / odberateľa a návštevníka webového sídla prevádzkovateľa.

b) Nevyužívaním zákazníckej zóny nevzniká hrozba odmietnutia spolupráce.

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi formou komunikácie (email, telefón, iná forma) musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup 

  • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

Právo na nápravu

  • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

  • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

  • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

  • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať

  • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo odvolať súhlas

  • Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

  • Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke +421.948309930, poslaním e-mailu na adresu gdpr@premy.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na adresu Pod Skalkou 5321/10, 08 001, Prešov. 

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421.232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.   

 

Tretie strany:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si pred samotným aktom poskytnutia Vaších osobných údajov tretím stranám vyžiada od Vás vyjadrenie Vášho stanoviska. 


Ľudia, skúsenosti a kvalita sú tri základné piliere PREMY s.r.o.